Oplossing: Koppel aanbesteding aan spaarverlichting

Naar lijst

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Deze energiebesparingsplicht is gedefinieerd als de verplichting voor organisaties om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen.

Niet alle bedrijven en instellingen voldoen aan deze wettelijke verplichting. Degenen die dat doen, moeten worden beloond met opdrachten van de overheid.

Beloon bedrijven die zich houden aan de energiebesparingsplicht.

Het eerste Energieakkoord had een energiebesparingsdoelstelling voor 2020 van 100 Petajoule. Uit de Nationale Energie Enquête 2017 (NEV 2017) bleek dat deze energiebesparing nog 25 Petajoule achterliep op de doelstelling. Deze 25 Petajoule extra energiebesparing staat gelijk aan circa 1,5 megaton CO2-reductie. Een deel van deze kloof wordt veroorzaakt door het niet naleven van de energiebesparingsplicht voor bedrijven.

tinyurl: link