Oplossing: Versneld vernatten veenweide

Naar lijst

Verhoog het grondwaterpeil in de veengebieden en creëer meer natuur (versnel het plan dat er nu al ligt).

Door het grondwaterpeil in veengebieden te verhogen en meer natuur te creëren, kan het kabinet eind 2020 0,2 Mton CO2 besparen. De kabinetsplannen voor 2030 om het waterpeil in veengebieden te verhogen, kunnen versneld worden uitgevoerd. Komend jaar is het al mogelijk om in de huidige natuurgebieden aan de slag te gaan met het water geven van het veen en kunnen sneller nieuwe gebieden worden aangekocht. Deze CO2-reductiemaatregel is relatief goedkoop en heeft een groot bijkomend voordeel: op korte termijn zal er meer leefgebied ontstaan ??voor veel diersoorten die momenteel ernstig achteruitgaan. Zo worden klimaat- en natuurdoelen integraal aangepakt.

tinyurl: link